مروری بر داروی فلورفنیکل

ترکیب ژنریک فلورفنیکل یک آنالوگ سنتتیک فلوئوره از تیامفنیکول بوده که به صورت وسیعی در دامپزشکی مصرف می‌شود. در کشور آمریکا این دارو جهت درمان بیماری تنفسی گاو (BRD) با درگیری توسط منهیمیا هممولایتیکا، پاستورلا مولتی سیدا و هموفیلوس مومنی مصرف می‌شود. همچنین جهت درمان گندیدگی سم ناشی از فوزوباکتر نکروفوروم و باکترئیدس ملانینوژنیکوس مصرف می‌گردد. این دارو در صنعت آبزیان مصرف شده و جهت درمان انتریت سپتی سمیک در گربه ماهی در کشور آمریکا دارای مجوز است. از سال 2000 این دارو در اتحادیه اروپا به منظور درمان کلی باسیلوز در مرغ گوشتی مجوز دریافت کرده در حالی در مرغان تخمگذار منع مصرف دارد. (داروی آنتی بیوتیک فلورفنیدم 10% دارای ماده موثره فلورفنیکل است.)

علاوه بر کلی باسیلوز طیور، این دارو جهت درمان طیف وسیعی از بیماری‌های طیور استفاده می‌شود. این دارو در درمان عفونت‌های ناشی از پاستورلا مولتی سیدا، بوردوتلا برونشی سپتیکا، گونه‌های سالمونلا، ای کلای، هموفیلوس پاراگالیناروم، استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، کورینه باکتریوم پایوژنز و اورنیتوباکتریوم رینوترکئاله در طیور موثر است.

ارزیابی کفایت بالینی محلول فلورفنیدم 10% با ماده موثره فلوفنیکل شرکت Delos Medica رومانی علیه کلی باسیلوز در جوجه‌های گوشتی

سید مصطفی پیغمبری

متخصص میکروبیولوژی و ایمونولوژی (گرایش طیور)، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دپارتمان طیور

روش اجرا

تعداد یک سالن در یک واحد مرغداری گوشتی در اطراف قائم‌شهر استان مازندران هر کدام با طرفیت حدود 9000 قطعه جوجه گوشتی برای انجام آزمایش انتخاب شدند (جدول 1). شرایط مدیریتی و تغذیه‌ای و کلیه برنامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون در هر سه سالن یکسان بود. با مشاهده عوارض تنفسی، نشانی‌ها و تلفات ناشی از کلی باسیلوز در هفته پنجم در هر سه سالن و پس از انجام آزمایش آنتی بیوگرام، در سالن‌های شماره 2 و 3 از فلورفنیدم 10% (Florfenidem 10%) با ماده موثره فلورفنیکل شرکت دلوس و در سالن شماره 4 از داروی شاهد از سن 33 روزگی بر اساس دوز توصیه شده توسط کارخانه تولیدکننده در آب آشامیدنی به مدت 5 روز استفاده شد.

قبل از تحویز دارو از لاشه‌های تلف شده با ضایعات کلی باسیلوز نمونه برداری و کشت باکتریولوژیک صورت گرفت. پس از جداسازی باکتری اشریشیاکولی، حساسیت جدایه‌ها به پانلی از ترکیبات آنتی باکتریال رایج در صنعت طیور با آزمون حساسیت ضدمیکروبی مشخص شد. تعداد 100 قطعه از جوجه‌های هر سالن از 7 تا 49 روزگی با توالی هفتگی توزین شد. میزان مصرف غذا و ضریب نهایی در پایان دوره در هر سه سالن محاسبه شدند. درصد ابتلا به بیماری‌ها و عوارض گوناگون و تلفات حاصله در هر سه سالن ثبت شدند. نتایج حاصله در خصوص هر کدام یکی از پارامترهای فوق‌الاشاره در سه سالن با روش‌های مناسب آماری مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج و بحث

با مشاهده عوارض تنفسی، تلفات، نشانی‌های بالینی و کالبدگشایی بیماری کلی باسیلوز از اوائل هفته پنجم و پس از انجام آزمایش آنتی بیوگرام، جوجه‌ها از 33 روزگی آنتی بیوتیک طیور را به مدت 5 روز دریافت نمونه‌اند (جدول 1).

به علت بروز آنتریت نکروتیک برای درمان از بایکوکی و نئومایسین در سالن‌ها استفاده شد. درمان به موقع گله علیه بیماری‌ها باعث کنترل خوب بیماری شد. عملکرد گله بعد از درمان رضایت‌بخش بود. مشکل کوکسیدیوز در گله سبب تاثیر سو بر عملکرد گله داشت. در پایان دوره 49 روزگی درصد تلفات گله در سالن 2 (فلورفندیم 10% با ماده موثره فلورفنیکل) کم‌ترین و در سالن 4 (داروی شاهد) بیشترین بود. معدل تلفات کلی سالن‌های استفاده کننده از فلورفنیدم 10% ، 20.97 درصد و تلفات سالن چهار 25.28 درصد بود (جدول 1). میانگین وزن جوجه‌های سه سالن در سنین مختلف با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 25 و روش آماری واریانس یکطرفه و آزمون Tukey HSD با همدیگر مقایسه شدند که جزئیات نتایج آماری در جدول 1 قابل مشاهده است.

 

جدول 1- نتایج پارامترهای مربوط به عملکرد جوجه‌ها در سه سالن در مرغداری گوشتی

سالن سن (روز) تعداد پرنده درصد تلفات میانگین وزن (گرم) میانگین مصرف دان (گرم) ضریب تبدیل هفتگی
2 1 8500 37.5
3 9400 37.5
4 8000 37.5
2 7 8366 1.58 180 0.78
3 9218 1.94 186 144 0.77
4 7854 1.83 186 156 0.84
2 14 8325 2.06 496 525 1.06
3 9168 2.47 473 483 1.02
4 7823 2.65 716 1048 1.46
2 21 8304 2.31 750 1003 1.34
3 9127 2.09 716 1048 1.46
4 7788 2.65 716 1048 1.46
2 28 8271 2.69 1112 1891 1.70
3 8102 3.17 1070 1654 1.55
4 7770 2.88 1090 2003 1.84
2 35 8234 3.13 1553 2781 1.79
3 9043 3.80 1956 3612 1.85
4 7665 4.19 1635 2941 1.80
2 42 8171 3.87 2027 3850 1.90
3 9043 3.80 1956 3612 1.85
4 7599 5.01 2092 4005 1.91
2 49 8139 4.25 2654 5166 1.95
3 9001 4.24 2440 4855 1.99
4 7478 6.53 2726 5395 1.98
2 19.88
3 22.07
4 25.28

تاثیر دوزهای متفاوت از داروی فلوفنیدم 10% (FLORFENIDEM 10%) بر بهبود بیماری­ کلی­ باسیلوز در طیور

Tudor Stelica1, Radu lacob2

1- DVM, Sanitary Veterinary Circumscription, Clejani, Giurgiu, Romania

2- DVM, SC Delos Impex 96 SLR, Teleorman, Romania

آزمایش فارمی

مقدمه:

در تحقیقات انجام شده توسط شرکت DELOS، از داروی فلورفنیدم 10% (FLORFENIDEM 10%) با ماده موثره فلورفنیکل به منظور اثبات اثر بخشی سه دوز متفاوت از داروی Florfenidem 10% و انتخاب کم‌ترین دوز موثر برای کنترل مرگ و میر ناشی از عفونت اشریشیاکولی بوده است.

مواد و روش‌­ها:

تعداد 720 جوجه گوشتی 21 روزه با تعداد برابر جنس نر و ماده به دو گروه تقسیم شدند. تعداد 720 پرنده به طور مساوی در چهار گروه کنترل، گروه دریافت ­کننده 10 میلی­‌گرم/میلی‌­لیتر، گروه دریافت کننده 20 میلی­‌لیتر/کیلوگرم و گروه دریافت­ کننده 30 میلی­‌لیتر/کیلوگرم تقسیم شده‌­اند. گروه تیمار داروی پرندگان با دوزهای ذکر شده به مدت 5 روز تحت درمان قرار گرفتند.

نتایج:

نتایج پژوهش انجام شده در جدول زیر آمده است:

گروه مرگ و میر در نرها مرگ و میر در ماده‌­ها نرخ مرگ و میر
پرندگان سالم صفر 3.3 1.7
پرندگان بیمار 51.7 46.7 49.2
پرندگان بیمار دریافت­ کننده 0.1 میلی­‌گرم/کیلوگرم به مدت سه روز 15 20 17.5
پرندگان بیمار دریافت­‌کننده 0.1 میلی­‌گرم/کیلوگرم به مدت 5 روز 5 10 7.5
پرندگان بیمار دریافت­‌کننده 0.2 میلی­‌گرم/کیلوگرم به مدت 5 روز 5 1.7 3.3
پرندگان بیمار دریافت­‌کننده 0.3 میلی­‌گرم/کیلوگرم به مدت 5 روز 3.3 1.7 2.5

همانطور که در جدول بالا مشخص است، داروی فلورفنیدم 10% با ماده موثره فلورفنیکل با کاهش نرخ مرگ و میر رابطه‌­ی مستقیمی داشته و به طور معنی­‌داری آن را کاهش می­‌دهد. قابل توجه است که تاثیر این دارو وابسته به دوز بوده به طوری که گروه دریافت­ کننده 0.3 میلی‌­گرم/میلی­‌لیتر کم‌ترین نرخ مرگ و میر را در بین گروه‌­ها از خود نشان داد.

نتیجه­‌گیری:

داروی فلورفنیدم 10% (FLORFENIDEM 10%) با ماده موثره فلورفنیکل به منظور درمان کلی­ باسیلوز در طیور کاملا کارآمد بوده و هیچگونه عوارضی ایجاد نمی­‌کند. دوزهای متفاوت از این دارو در درمان بیماری کلی ­باسیلوز موثر است اما دوز 0.2 میلی­‌گرم/کیلوگرم به مدت 5 روز به منظور درمان کافی می‌­باشد و نیازی به استفاده از دوزهای بالاتر (برای پرندگان با سن زیر دو ماهگی) جهت کنترل بیماری وجود ندارد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید

شرکت پایا دارویه

شرکت پایا دارویه از سال 1380 به صورت تخصصی روی واردات آنتی‌بیوتیک‌ها، ضدعفونی‌کننده‌ها، ضد انگل‌ها و افزودنی‌های دام و طیور فعالیت می‌کند.

راه‌های ارتباط ما