درخواست همکاری


چرا همکاری با پایادارویه؟

پایادارویه برای کارکنان، دانشگاهی بدون مدرک رسمی است که نام آن اعتبار می آفریند. پایادارویه بر پایه دانش تخصصی و شایسته سالاری استوار گشته؛ همواره رو به جلو گام بر می دارد و چرخ های آن هرگز از حرکت باز نمی ایستد. همراهی با پایاداریه یعنی حرکت به سوی پیشرفت و پلی به سوی آینده …