برای مشاهده نتایج مصرف آنتی بیوتیک فوزباک اصل بدسون آرژانتین، این صفحه را تا انتها بخوانید.

در سن 17 هفتگی علائم لنگش در گله و در سالن خروس‌ها مشاهده گردید. بلافاصله پس از مشاهده علائم درمان با فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) با دوز mg/kg 160 به صورت محلول در آب شروع شد. مقدار آب مصرفی گله در 6 ساعت ابتدایی روز محاسبه و داروی مورد نیاز در این مقدار آب حل و در اختیار گله قرار گرفت. طول دوره درمان 5 روز بود و پس از اتمام دوره در زمان علائم لنگش از گله خارج و گله به حالت طبیعی برگشت و در کل رضایت کامل از مصرف فوزباک وجود دارد.

علائم درگیری با لنگش در گله مرغ مادر در سن17 هفتگی دیده شد و یک روز پس از بروز علائم لنگش،‌ شروع به درمان فوزباک با دوز mg/kg BW 160 شد. روش تجویز در آب و با توجه به مقدار مصرف آب در 6 تا 8 ساعت اولیه روز انجام گرفت. درصد مبتلایان به لنگش بسیار کم بود و بلافاصله با شروع علائم،‌ کل یک سالن تحت درمان قرار گرفت. پس از دوره درمان با فوزباک،‌ علائم لنگش به طور کامل بر طرف شد و رضایت کامل از مصرف فوزباک حاصل گردید.

حدود نیم درصد از جمعیت سالن در سن 12 هفتگی دچار علائم لنگش بودند. تقریبا بعد از 4 الی5 روز از زمان شروع علائم، بعد از مشاهده علائم لنگش در سالن، استفاده از داروی آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) آغاز گردید. دوز مصرفی فوزباک در این شرایط mg/kg BW 160 بود. دوره درمان با آنتی بیوتیک فوزباک 5 روز بود و به صورت روزانه دارو در 6 تا 8 ساعت در آب حل شده و مورد استفاده طیور قرار گرفت. پس از اتمام دوره درمان علائم بهبودی و نیز عدم درگیر شدن سایر جوجه‌های سالم مشاهده شد. البته مقداری از مرغ‌ها و خروس‌هایی که در ابتدا دچار لنگش شده بودند پس از سپری شدن دوره درمان با فوزباک از گله حذف شدند ولی نتیجه خوبی در سایر مرغ‌ها و خروس‌های گله مشاهده گردید و رضایت کامل از مصرف این دارو حاصل گردید.

از آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) جهت درمان لنگش در گله مرغ مادر به مدت 5 روز در دوز توصیه شده شرکت پایا دارویه مورد استفاده قرار گرفت. خوشبختانه آنتی بیوتیک فوزباک در درمان و کنترل بیماری بسیار تاثیرگذار بود.

در سن 70 هفتگی لنگش‌هایی در تعداد کمی از مرغ‌های گله مشاهده شد. به جهت جلوگیری از گسترش آلودگی به کل گله،‌ در 6 سالن از آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزبامک بدسون آرژانتین) استفاده شد. این مصرف دارو پس از انجام تست آنتی بیوگرام که به فوزباک کاملا حساس بود انجام گرفت. از داروی فوزباک به مقدار mg/kg 160 به مدت 5 روز استفاده شد و مقدار داروی محاسبه شده در طول یک دوره 6 ساعته به مرغ‌ها داده شد. پس از پایان مصرف دارو،‌ لنگش‌ها به خوبی جمع شده و موردی از گسترش و یا وجود لنگش در گله مشاهده نمی‌شود. طبق نظر دامپزشک و مهندس فارم،‌ رضایت خاطر کامل از مصرف فوزباک وجود دارد.

از آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) در گاوداری به منظور درمان گوساله‌های مبتلا به اسهال 5 روز اول زندگی و همچنین به منظور پیشگیری از اسهال 5 روز زندگی استفاده گردید و در تمامی موارد نتیجه رضایت خاطر دامدار به خوبی حاصل شد.

از داروی آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) در یک فارم گوشتی به ظرفیت 22000 قطعه و یک گله گوشتی با سن 25 روز از نژاد کاب 500 که درگیر بیماری کولی باسیلوز بودند، استفاده شد. پس از انجام عملیات آنتی بیوگرام عامل بیماری به داروی فوزباک حساسیت نشان داد و بلافاصله داروی فوق الذکر بر طبق کاتالوگ و دوز مصرفی اعلام شده در گله مورد استفاده قرار گرفت. روند تاثیر فوزباک بدین شرح می‌باشد:
– روز اول دارو تعداد تلفات 40 قطعه
– روز دوم دارو تعداد تلفات 25 قطعه
– روز سوم دارو تعداد تلفات 9 قطعه
– روز چهارم دارو تعداد تلفات 0 قطعه بوده است.
در خاتمه از مدیریت و پرسنل محترم شرکت پایادارویه به عنوان واردکننده این دارو کمال تشکر را دارم.

داروی فوزباک در اواخر هفته 30 و اوایل هفته 31 در دو سالن مورد استفاده قرار گرفت. در کل برای هر سالن 10 کیلوگرم فوزباک مصرف شد. میانگین تولید چهار هفته بدون مصرف فوزباک 78.69 و جوجه کشی 92.01 بوده است. اما بعد از مصرف فوزباک، میانگین تولید در چهار هفته 78.69 و جوجه کشی 93.13 بوده است.

در سن 17 هفتگی در سالن خروس‌های گله با ظرفیت 4500 عدد، علائم لنگش مشاهده شد. بلافاصله پس از مشاهده و ثبت علائم، درمان با آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) در دوز توصیه شده mg/kg BW 160 به صورت محلول در آب آغاز گردید. مقدار آب مصرفی گله در 6 ساعت ابتدایی روز محسابه و داروی مورد نیاز گله در این مقدار آب در اختیار گله قرار گرفت. طول دوره درمان 5 روزه بود و پس از اتمام دوره درمان، علائم لنگش به طور کلی از گله خارج شد و همه چیز به حالت عادی بازگشت.

علائم لنگش در یک گله در سن 17 هفتگی با ظرفیت 4800 خروس مشاهده شد. بلافاصله پس از مشاهده علائم، مقدار مصرف آب در گله در 6 تا 8 ساعت اولیه روز محاسبه گردید و بر اساس این میزان آب مصرفی، مقدار مناسب آنتی بیوتیک فوزباک (آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین) با دوز mg/kg BW 160 به صورت محلیل در آب در اختیار گله قرار گرفت. طول دوره درمان 5 روز بود و پس از اتمام این زمان، به طور کلی علائم از بین رفت. در این دوره درمان، رضایت خاطر کامل از فوزباک حاصل گردید.

در سالن مرغ گوشتی از آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین در هفته اول و سوم به عنوان داروی پیشگیری استفاده شده است. نتایج مصرف این دارو بسیار راضی‌کننده است. در پایان مصرف دارو، افزایش وزن و کاهش تلفات همچنان وجود داشته و صرفه اقتصادی بسیار خوبی برای مرغدار ایجاد کرده است.

بعد از این که یک گله گوشتی با ظرفیت 22000 قطعه درگیر بیماری باسیلوز گردید، آزمایش‌هایی انجام شد که مشخص شد عامل بیماری به آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین حساس است. بلافاصله بعد از آزمایش‌ها، دوره درمانی با داروی آنتی بیوتیک فوزباک آرژانتین آغاز گردید. دوز مصرف طبق کاتالوگ این دارو انتخاب شد. نتایج مصرف به شرح زیر است:

  • روز اول مصرف آنتی بیوتیک فوزباک: تعداد تلفات 40 قطعه
  • روز دوم: تعداد تلفات 25 قطعه
  • روز سوم: تعداد تلفات 9 قطعه
  • روز چهارم: تعداد تلفات 0 قطعه

در نهایت رضایت کامل از مصرف آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین حاصل گردید.

بعد از درگیری گله با بیماری کولی باسیلوز، از آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین به مدت 4 روز استفاده گردید. بعد از پایان دوره درمان، تلفات کاهش بسیار چشمگیری داشت و به 12 قطعه کاهش پیدا کرد. نتیجه مصرف داروی فوزباک بسیار رضایت بخش بوده است.

به دستور دامپزشک به مدت سه روز از آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین استفاده شد. پس از طی کردن دوره درمان 3 روزه، تلفات کاهش چشمگیری داشت و به 30 قطعه در روز رسید. که این تعداد نیز جزو جوجه‌های مریضی بودند که از قبل تحت نظر و در بیمارستان فارم نگهداری می‌شدند. در نهایت نتیجه مصرف از فوزباک بسیار رضایت بخش بوده است.

یک گله مرغ مادر به ظرفیت 10 هزار قطعه با درگیری شدید بیماری مورد معاینه قرار گرفت. بعد از انجام تست آنتی بیوگرام و مشخص شدن حساسیت ویروس به آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین، دوره درمان آغاز گردید. بعد از یک روز درمان با آنتی بیوتیک فوزباک، تلفات به نصف رسید و در روز چهارم و پنجم دوره درمان، تلفات به صورت کامل قطع شد. نتیجه استفاده از آنتی بیوتیک فوزباک برای درمان بسیار رضایت بخش بود.

بعد از مشاهده علائم بیماری کولی باسیلوز در گله مرغ گوشتی، تست آنتی بیوگرام انجام گرفت و بعد از مشخص شدن حساسیت به فوزباک، دوره درمان 3 روزه با آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین آغاز گردید.

میزان تلفات پیش از شروع درمان تعداد 120 قطعه بود و بعد از پایان دوره درمان با آنتی بیوتیک فوزباک، تلفات به 20 قطعه در روز رسید. در نهایت رضایت کامل از مصرف این دارو حاصل گردیده است.

یک گله مرغ گوشتی با ظرفیت 10 هزار قطعه با درگیری شدید بیماری معاینه شد. این گله در مرحله نابودی بوده و روزانه در حدود 1500 قطعه تلفات داشته است. بعد از انجام آزمایشات، درمان با آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین آغاز گردید و بعد از گذشت تنها 4 روز از دوره درمان، تلفات به شکل معجزه آسایی به 100 قطعه رسید. استفاده از آنتی بیوتیک فوزباک بسیار رضایت بخش بوده است.

بعد از انجام تحقیقات در خصوص کاربرد آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین برای درمان سالمونلا، دوره درمانی با این دارو برای گله پولت تخم‌گذار با ظرفیت 200 هزار قطعه آغاز گردید. این دارو به خوبی در کنترل بیماری موثر بود و بعد از پایا یافتن دوره درمانی 5 روزه، به طور کلی علائم بیماری از بین رفت. نتیجه استفاده از داروی آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین برای درمان سالمونلا بسیار رضایت بخش بوده است.

یک پرورش‌دهنده طیور در استان گیلان، با تجویز دامپزشک، از آنتی بیوتیک فوزباک بدسون آرژانتین برای پیشگیری از بیماری در طاووس و قرقاول استفاده می‌کنند. دوز مصرفی برای انجام این برنامه پیشگیری، 0/5 گرم در 1 لیتر آب آشامیدنی می‌باشد.